Danh mục sản phẩm

Dự án tiêu biểu

Nhà máy ITM Semiconductor

Nhà máy ITM Semiconductor

Nhà máy VDS Việt Nam

Nhà máy VDS Việt Nam

KCN Quế Võ, Bắc Ninh

KCN Quế Võ, Bắc Ninh

Nhà máy Young Jin Hi-tech

Nhà máy Young Jin Hi-tech

Nhà máy Sil Rang Electronic

Nhà máy Sil Rang Electronic

Nhà máy Dae Kwang

Nhà máy Dae Kwang

KCN Gián Khẩu, Ninh Bình

KCN Gián Khẩu, Ninh Bình

Nhà máy Joung Jin

Nhà máy Joung Jin

1 2 >